Somewhere around the MN/IA border

2010-11-26-14-06-07-787